top of page

Opći uvjeti (AGB) tvrtke ARMAPRIME e.U.

 

1. Valjanost

Isporuke, usluge i ponude naše tvrtke vrše se isključivo na temelju ovih uvjeta; Ne prepoznajemo kupčeve uvjete koji su u sukobu ili odstupaju od naših uvjeta, osim ako se izričito nismo složili s njihovom valjanošću. U tom pogledu, djela izvršenja s naše strane ne predstavljaju pristanak na ugovorne uvjete koji se razlikuju od naših uvjeta. Ovi se uvjeti također primjenjuju kao okvirni ugovor za sve ostale pravne transakcije između ugovornih strana.

2. Zaključivanje ugovora

Ugovorna ponuda kupca zahtijeva potvrdu narudžbe. Slanje robe naručene od strane kupca također rezultira zaključenjem ugovora. Ako nam se ponude pošalju, ponuditelja je vezano odgovarajućim, ali najmanje 14 dana od primitka ponude.

3. Cijena

Ako nije drugačije navedeno, sve cijene koje smo naveli su bez PDV-a. Ako se troškovi plaća promijene zbog kolektivnih propisa o pregovaranju u industriji ili internim kvalifikacijama ili ako se promijene druga mjesta troška važna za proračun ili pružanje usluga poput materijala, energije, transporta, vanjskog rada, financiranja itd., imamo pravo na to povećati ili smanjiti cijene u skladu s tim. Točka 3. ne odnosi se na transakcije s potrošačima.

4. Uvjeti plaćanja, zatezne kamate

Ako nije drugačije dogovoreno, naša potraživanja moraju se isplatiti u gotovini, korak po korak, protiv primopredaje robe. Za odbitak popusta potreban je poseban ugovor. U slučaju kašnjenja u plaćanju, uključujući djelomična plaćanja, također će nestati svi ugovori o popustu u gotovini. Smatra se da su plaćanja kupca izvršena samo kad su primljena na naš poslovni račun. Ako kupac propusti u plaćanju, imamo pravo prema našem izboru tražiti naknadu za stvarno nastalu štetu ili zatezne kamate po zakonskoj stopi. U slučaju kašnjenja kupca od strane kupca, naša tvrtka ima pravo tražiti složene kamate od datuma isporuke robe.

5. Odstupanje od ugovora

U slučaju kašnjenja u prihvaćanju (točka 7.) ili drugih važnih razloga, kao što su posebno bankrot kupca ili odbijanje stečaja zbog nedostatka imovine, kao i u slučaju kašnjenja plaćanja od strane kupca, imamo pravo na odustajanje od ugovora, pod uvjetom da ga obje strane još nisu u potpunosti ispunile. U slučaju povlačenja, mi smo krivi za kupca da odabere fiksnu nadoknadu u iznosu od 25% od bruto iznosa fakture ili da stvarno nastane šteta. Ako kupac propusti u plaćanju, oslobađamo se svih daljnjih obveza izvršavanja i isporuke i imamo pravo zadržati neizmirene isporuke ili usluge te zatražiti predujam plaćanja ili garancije ili nakon namire da odustane od ugovora u razumnom milostivanju. Ako kupac - bez da na to ima pravo - odustane od ugovora ili zatraži njegovo otkazivanje, mi imamo izbor inzistirati na ispunjenju ugovora ili pristati na otkaz ugovora; u potonjem slučaju kupac je po našem izboru dužan platiti paušalnu naknadu u iznosu od 25% od bruto iznosa fakture ili stvarno nastale štete.

U slučaju ugovora na daljinu (§§ 5a ff Zakona o zaštiti potrošača), potrošač može odustati od ugovora u roku od 7 radnih dana, pri čemu se subotom ne smatraju radnim danima. Razdoblje započinje danom kada roba stigne do potrošača ili, u slučaju usluga, danom zaključenja ugovora. Dovoljno je poslati obavijest o otkazu u tom roku. Ako potrošač odustane od ugovora u skladu s ovom odredbom, mora snositi troškove vraćanja robe; ako je za ugovor uzet kredit, on također mora snositi troškove potrebne ovjere potpisa i troškove (naknade) za davanje zajma. Povlačenje nije moguće za usluge čije izvršenje započinje kako je dogovoreno u roku od 7 radnih dana od zaključenja ugovora.

6. Troškovi podsjećanja i naplate

U slučaju propusta, ugovorni partner (kupac) se obvezuje zamijeniti podsjetnike i troškove naplate koje je pretrpio vjerovnik, u mjeri u kojoj su potrebni za odgovarajući pravni progon, a posebno se obvezuje zamijeniti naknadu ubačene agencije za naplatu duga kao maksimalnu rezultat regulacije BMWFW-a u vezi s maksimalnim naknadama za agencije za naplatu. Ako vjerovnik upravlja samim procesom podsjećanja, dužnik se obvezuje da će platiti iznos od 20,00 eura po opomeni i iznos od 10,00 eura po pola godine za održavanje dužničkog odnosa u sustavu podsjećanja.

7. Isporuka, prijevoz, zadaća prijema

Naše prodajne cijene ne uključuju troškove isporuke, montaže ili ugradnje. Na zahtjev, međutim, ove usluge možemo pružiti ili organizirati kod nas uz odvojeno plaćanje. Troškovi koji su stvarno nastali za prijevoz i dostavu, zajedno s odgovarajućom naknadom za režise, fakturirat će se, barem, troškovi tereta i vozila odabranog načina prijevoza koji je na dan isporuke primjenjiv ili uobičajen. Rad na montaži izračunava se prema potrebnom vremenu, pri čemu se smatra da je ugovorena standardna stopa rada u čovjek-satu.

Ako kupac nije prihvatio robu kako je dogovoreno (nije prihvaćen), nakon neuspjelog razdoblja greške imamo pravo bilo pohraniti robu kod nas za koju naplaćujemo naknadu za skladištenje u iznosu od 0,5% od bruto iznosa računa po kalendarskom danu, ili na rizik i trošak kupca kod ovlaštenog trgovca.

Istodobno, imamo pravo ili inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon postavljanja odgovarajućeg grejs perioda od najmanje 2 tjedna, odustati od ugovora i na drugi način koristiti robu.

8. Rok isporuke

Obavezni smo izvršiti uslugu čim kupac ispuni sve svoje obveze potrebne za izvršenje, posebno sve tehničke i ugovorne detalje, pripremne radove i pripremne mjere. Imamo pravo prekoračiti dogovorene datume i rokove isporuke do dva tjedna. Tek nakon što ovo razdoblje istekne, kupac može odustati od ugovora nakon što je postavio razumni rok.

9. Mjesto izvođenja

Mjesto izvođenja je sjedište naše tvrtke ili naše poslovne prostorije i skladište, osim ako se izričito ne dogovore drukčije.

10. Male promjene u izvedbi

Ako se ne radi o potrošačkoj transakciji, smatra se da su unaprijed odobrene manje ili druge promjene u našoj izvedbi ili isporuci koje su razumne za naše kupce. Ovo se posebno odnosi na odstupanja koja su uzrokovana materijom (npr. u pogledu veličine, boje, strukture itd.).

11. Naknada

Svi zahtjevi za naknadu štete isključeni su u slučajevima male nepažnje. To se ne odnosi na osobne ozljede ili, u slučaju transakcija s potrošačima, oštećenja predmeta preuzetih na obradu. Postojanje neznatne ili grube nepažnje, osim ako se ne radi o potrošačima, mora dokazati oštećeniku. Ako se ne radi o potrošačkoj transakciji, rok za zastaru potraživanja štete je tri godine od prijenosa rizika. Odredbe o naknadi štete sadržane u ovim uvjetima i odredbama ili na drugi način dogovorene također se primjenjuju ako je zahtjev za naknadu štete postavljen uz ili umjesto jamstva. Prije povezivanja ili prijevoza EDP-tehničkih proizvoda ili prije instaliranja računalnih programa, kupac je dužan adekvatno osigurati postojeće podatke na računalnom sustavu, u protivnom je odgovoran za izgubljene podatke i za svu srodnu štetu.

12. Odgovornost za proizvod

Zahtjevi za regres u smislu članka 12. Zakona o odgovornosti za proizvode nisu isključeni, osim ako osoba koja ima pravo na regres dokazala je da je greška nastala u našoj sferi i bila barem grubo nepažljiva.

13. Zadržavanje naslova i njegova tvrdnja

Sva roba isporučuje se uz zadržavanje prava vlasništva i ostaje naše vlasništvo do pune uplate. U tvrdnji o zadržavanju prava vlasništva, povlačenje iz ugovora postoji samo ako je to izričito deklarirano. Prilikom vraćanja robe imamo pravo na nadoknadu troškova prijevoza i manipulacije. U slučaju da treća strana pristupi robi koja je podložna zadržavanju prava vlasništva - osobito prilozima - kupac se obvezuje da će istaknuti naše vlasništvo i da će nas odmah obavijestiti. Ako je kupac potrošač ili nije poduzetnik čija uobičajena djelatnost uključuje trgovinu robom koju smo kupili, on ne može raspolagati rezerviranom robom dok u cijelosti ne bude plaćena zaostala kupovna cijena, a posebno ih ne može prodati, založiti, pokloniti ili posuditi. Kupac snosi puni rizik za robu koja je podložna zadržavanju prava vlasništva, osobito rizik od uništenja, gubitka ili propadanja.

14. Prestup potraživanja

U slučaju isporuke koja je pridržana zadržavanja prava vlasništva, kupac nam izdaje svoja potraživanja prema trećim stranama, ukoliko one nastaju prodajom ili preradom naše robe, sve dok se naši potraživanja konačno ne isplate. Na zahtjev, kupac mora imenovati svoje kupce i pravodobno ih obavijestiti o zadatku. Zadatak mora biti upisan u poslovne knjige, posebno u popis otvorenih predmeta, i kupcu biti jasan na računima o isporuci, računima, itd. Ako je kupac u zaostatku s njegovim plaćanjima, primljeni prihod od prodaje mora se odvojiti, a kupac ih drži samo u naše ime. Svi zahtjevi protiv osiguratelja već su nam dodijeljeni u granicama § 15. Zakona o ugovoru o osiguranju. Zahtjevi protiv nas ne mogu se dodijeliti bez našeg izričitog pristanka.

15. Zadržavanje

Ako se ne radi o potrošačkoj transakciji, kupac nema pravo odbiti žalbu, već samo razumni dio bruto iznosa fakture, osim u slučaju obrnute obrade.

16. Izbor zakona, mjesto nadležnosti

Primjenjuje se austrijsko pravo. Primjenjivost UN-ovog zakona o prodaji izričito je isključena. Ugovorni jezik je njemački. Ugovorne strane se slažu oko austrijske, domaće nadležnosti. Ako se ne radi o potrošačkoj tvrtki, nadležni sud u sjedištu naše tvrtke jedini je odgovoran za odlučivanje o svim sporovima iz ovog ugovora.

17. Zaštita podataka, promjena adrese i autorskih prava

Kupac pristaje na činjenicu da će osobni podaci sadržani u ugovoru o kupnji također biti pohranjeni i obrađivani uz pomoć automatizacije u ispunjavanju ovog ugovora. Kupac nas je dužan obavijestiti o promjenama svoje prebivalište ili poslovne adrese sve dok ugovorne pravne transakcije u potpunosti ne ispune obje strane. Ako je obavijest izostavljena, smatra se da su i objašnjenja koja su primljena ako su poslane na posljednju objavljenu adresu. Planovi, skice ili drugi tehnički dokumenti kao i uzorci, katalozi, brošure, ilustracije i slično uvijek ostaju naše intelektualno vlasništvo; kupac ne prima bilo kakvu vrstu korištenja ili korištenja.

18. Završne odredbe

Ako pojedine odredbe ovog ugovora budu neučinkovite ili neizvedive ili postanu neučinkovite ili neizvedive nakon zaključenja ugovora, preostala valjanost ugovora ostaje neizmijenjena. Neučinkovita ili neizvršljiva odredba zamjenjuje se učinkovitom i izvedivom uredbom čiji se učinci najviše približavaju ekonomskom cilju koji su ugovorne strane slijedile s neučinkovitom ili neizvršnom odredbom. Gore navedene odredbe primjenjuju se u skladu s tim u slučaju da se ugovor pokaže nepotpunim.

bottom of page